Algemene voorwaarden van toepassing bij online overeenkomsten?

Algemene voorwaarden worden door ondernemers vaak integraal van toepassing verklaard op alle te ondertekenen overeenkomsten met de wederpartij.  Het komt evenwel voor dat een der partijen bedingen uit de reeds geaccepteerde voorwaarden wil vernietigen. Hiervoor kent de wet slechts twee gronden. Een beding uit de algemene voorwaarden kan worden vernietigd, indien deze:


  • Onredelijk bezwarend is voor de wederpartij; of
  • Indien de wederpartij door de gebruiker geen redelijke mogelijkheid is geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen.

Tegenwoordig worden veel overeenkomsten digitaal gesloten. Vanzelfsprekend is dat de terhandstelling (de kennisgeving) van de algemene voorwaarden door de gebruiker eveneens digitaal dient te geschieden. Volgens de wet is er aan de kennisgeving voldaan, indien een redelijke mogelijkheid is geboden indien de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij langs elektronische weg ter beschikking zijn gesteld op een zodanige wijze dat deze door haar kunnen worden opgeslagen en voor haar toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming.


Gezien tweede vernietigingsgrond uit voorgaande passages is het niet verwonderlijk dat het derhalve van groot belang is dat de algemene voorwaarden op een correcte wijze ter hand gesteld worden aan de contractpartij. Hoe de gebruiker dit concreet doet, hangt af van zijn bedrijfsvoering en de wijze waarop hij de (digitale) contracten aan de wederpartij aanbiedt.


Mijns inziens kan de gebruiker het beste zo ondubbelzinnig mogelijk de algemene voorwaarden ter hand stellen. Bij het sluiten van een toe te zenden overeenkomst in pdf-bestand, kan hij dat bijvoorbeeld doen door op iedere pagina van het contract (in de voettekst) een link naar de webpagina met de algemene voorwaarden te plaatsen en/ of een directe link naar een online pdf-bestand te plaatsen. Hierdoor valt er bij eventuele geschillen over de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden bij de rechter niet te twisten.

Bericht delen?

Meer blogs

Roosenhoek Juridisch
Advies.

Ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan eens vrijblijvend contact met ons op.