Algemene voorwaarden

Roosenhoek Juridisch

Advies.

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Roosenhoek Juridisch Advies: de vennootschap onder firma met de handelsnaam Roosenhoek Juridisch Advies die Diensten aan de Opdrachtgever aanbiedt. Onder Roosenhoek Juridisch Advies wordt mede verstaan alle natuurlijke personen werkzaam in de vennootschap onder firma.
Algemene Voorwaarden: onderhavige bedingen die zijn opgesteld teneinde de Overeenkomsten tussen Roosenhoek Juridisch Advies en de Opdrachtgever.
Dag/ Dagen: kalenderdag/ kalenderdagen.
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst aangaat met Roosenhoek Juridisch Advies.
Partijen: Roosenhoek Juridisch Advies en Opdrachtgever tezamen.
Particuliere cliënt: de natuurlijke persoon die niet handelt uit naam van zijn/ haar beroep.
Overeenkomst: een Schriftelijke Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Roosenhoek Juridisch Advies.
Dienst(en): juridische dienstverlening die door het sluiten van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever wordt verleend.
Schriftelijk: alle communicatie of correspondentie die overgebracht wordt per brief, fax of e-mail.
Website: de website van Roosenhoek Juridisch Advies, te vinden op: www.roosenhoek.nl.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Roosenhoek Juridisch Advies
Vijfhuizenberg 46, 4708 AL in Roosendaal
+31 6 81698312
info@roosenhoek.nl
KvK-nummer: 80254675
Btw-identificatienummer: NL861605779B01

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid
3.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten van Roosenhoek Juridisch Advies. Deze Algemene Voorwaarden zullen door Roosenhoek Juridisch Advies op verzoek kosteloos worden toegezonden. De Algemene Voorwaarden zijn tevens te raadplegen via het internet; zie https://roosenhoek.nl/algemene-voorwaarden/.
3.2. Voordat een Overeenkomst met de Opdrachtgever wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden ter beschikking gesteld aan de Opdrachtgever. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Roosenhoek Juridisch Advies alvorens de Overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de Opdrachtgever deze Algemene Voorwaarden kan inzien. De Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde te raadplegen op de Website van Roosenhoek Juridisch Advies.
3.3. Geschiedt de totstandkoming van de Overeenkomst langs elektronische weg, dan kan de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.
3.4. De Opdrachtgever neemt door aanvaarding van het aanbod – en de acceptatie van de Overeenkomst – van Roosenhoek Juridisch Advies uitdrukkelijk afstand van de tekst en inhoud van zijn eigen algemene voorwaarden.
3.5. Indien er naast deze Algemene Voorwaarden ook specifieke dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zullen de bepalingen uit die specifieke voorwaarden – indien dat schriftelijk is vastgelegd in die specifieke voorwaarden – prevaleren boven de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden.
3.6. Deze Algemene Voorwaarden blijven ook van toepassing voor rechtsopvolgers van de Opdrachtgever.
3.7. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden die door Roosenhoek Juridisch Advies zijn ingeschakeld ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.

 

Artikel 4 – De Overeenkomst
4.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, ingaande op het moment dat het aanbod van Roosenhoek Juridisch Advies schriftelijk, mondeling of elektronisch door de Opdrachtgever is aanvaard.
4.2. Een Overeenkomst kan door de Opdrachtgever langs de elektronische weg worden aanvaard. Roosenhoek Juridisch Advies zal na deze aanvaarding een bevestiging langs de elektronische weg sturen met betrekking tot de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
4.3. Aan de hand van de dienstomschrijving kan de Opdrachtgever een beoordeling van het aanbod maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod of de offerte binden Roosenhoek Juridisch Advies niet.
4.4. Na het tot stand komen van een Overeenkomst kan deze enkel met Schriftelijke wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.
4.5. Roosenhoek Juridisch Advies behoudt zich het recht aanvullende werkzaamheden uit te laten voeren door derden. De kosten voor de werkzaamheden van de derde, zullen worden doorberekend aan de Opdrachtgever.
4.6. Indien Roosenhoek Juridisch Advies meer werkzaamheden dient te verrichten dan oorspronkelijk is overeengekomen, is Roosenhoek Juridisch Advies gerechtigd deze kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Artikel 5 – Herroeping Particuliere cliënt
5.1. De Particuliere cliënt kan de Overeenkomst binnen veertien (14) dagen na het sluiten van de Overeenkomst Schriftelijk herroepen.
5.2. Indien de Particuliere cliënt gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de in het vorig lid genoemde termijn, door Schriftelijke kennisgeving aan Roosenhoek Juridisch Advies.
5.3. Als de Particuliere cliënt gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden. Reeds uitgevoerde werkzaamheden worden naar rato in rekening gebracht.

 

Artikel 6 – Tarieven
6.1. Roosenhoek Juridisch Advies behoudt zich het recht voor de tarieven die op enigerwijze openbaar zijn gemaakt te wijzigen. Van een wijziging wordt de Opdrachtgever minimaal één (1) maand voor ingang van de wijziging op de hoogte gesteld.
6.2. Alle prijzen die op enigerwijze openbaar zijn gemaakt, zijn exclusief omzetbelasting (btw) of andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij anders aangegeven.
6.3. Roosenhoek Juridisch Advies behoudt zich het recht om tarieven tussentijds te wijzigen. Indien de tarieven van de aangeboden Diensten stijgen na totstandkoming van de Overeenkomst, is de Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst te annuleren per de datum dat de tariefverhoging ingaat. tariefverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.
6.4. Roosenhoek Juridisch Advies behoudt zich het recht voor om jaarlijks haar tarieven te wijzigen.  Onderhavige verhoging van de tarieven geeft de Opdrachtgever geen recht om de Overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 7 – Uitvoering van de Overeenkomst
7.1. Roosenhoek Juridisch Advies verklaart hierbij dat de werkzaamheden als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitgeoefend zullen worden. Echter kan er niet ingestaan worden voor het bereiken van enig beoogd resultaat. Voor Roosenhoek Juridisch Advies geldt derhalve slechts een inspanningsverplichting.
7.2. Roosenhoek Juridisch Advies verklaart hierbij dat bij de uitvoering van de werkzaamheden de wensen van de Opdrachtgever zoveel mogelijk in acht neemt.
7.3. Roosenhoek Juridisch Advies zal de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de werkzaamheden worden verricht bepalen.
7.4. Roosenhoek Juridisch Advies is gerechtigd om derden in te schakelen bij het uitvoeren van de Overeenkomst indien hij dit in het belang van de Opdrachtgever wenselijk acht. Voor het inschakelen van derden is geen kennisgeving aan of uitdrukkelijke toestemming van de Opdrachtgever vereist. Hiermee wordt uitdrukkelijk afgeweken van het bepaalde in artt. 7:404, 7:407 en 7:409 BW.
7.5. In de Overeenkomst, dan wel in de Algemene Voorwaarden, genoemde termijnen waarbinnen een Dienst moet worden geleverd dan wel moet worden uitgevoerd, gelden slechts als handvat en niet als fatale termijnen in de zin van art. 6:38 BW. Indien een termijn door Roosenhoek Juridisch Advies wordt overschreden, ontstaat dan ook geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
7.6. Van een fatale termijn is slecht dan en alleen dan sprake indien dit met zoveel woorden in de Overeenkomst overeengekomen is.

 

Artikel 8 – Diensten
8.1. Het verlenen de Dienst van Roosenhoek Juridisch Advies aan de Opdrachtgever wordt overeengekomen aan de hand van een door Roosenhoek Juridisch Advies opgestelde Overeenkomst. De juridische dienstverlening geschiedt per e-mail, telefonisch dan wel op een nader overeen te komen locatie, tenzij tussen Partijen anders is overeengekomen. Indien Roosenhoek Juridisch Advies op een overeengekomen locatie verschijnt, kunnen er kosten voor de reistijd en gereden kilometers in rekening worden gebracht.
8.2. De Opdrachtgever kan met Roosenhoek Juridisch Advies overeenkomen dat er werkzaamheden worden verricht in het weekend (zaterdag of zondag). Werkzaamheden die door Roosenhoek Juridisch Advies in het weekend worden verricht, kunnen worden verricht onder een nader vast te stellen verhoogd uurtarief.
8.3. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, hetgeen nader Schriftelijk overeen dient te worden gekomen. De Overeenkomst wordt bij het uitblijven van een opzegging, die op dezelfde manier dient te geschieden zoals de Overeenkomst wordt aangegaan, steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, tenzij anders overeengekomen.
8.4. De Opdrachtgever kan te allen tijde een Overeenkomst aangaande de afname van een Dienst opzeggen, nadat de eerste, tussen Partijen overeengekomen periode is verstreken.

 

Artikel 9 – Betaling
9.1. Facturering geschiedt – tenzij anders is overeengekomen – na het verrichten van de Dienst, waarbij facturen binnen veertien (14) Dagen na factuurdatum betaald moeten worden door middel van een girale storting.
9.2. Indien de Opdrachtgever niet binnen veertien (14) Dagen aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is de Opdrachtgever, vanaf de Dag dat de betaling uiterlijk had moeten plaatsvinden in verzuim zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. Vanaf de vijftiende (15) Dag na het intreden van het verzuim is de Particuliere Cliënt de wettelijke rente à 4% verschuldigd over het factuurbedrag, of indien de Opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, de wettelijke handelsrente à 8% verschuldigd over het factuurbedrag.
9.3. Roosenhoek Juridisch Advies is in het geval van een situatie zoals in artikel 9 tweede lid van deze Algemene Voorwaarden beschreven, gerechtigd om de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen minimaal 15% van het openstaande factuurbedrag (met een minimum van € 40,-).
9.4. Indien de termijn van betaling vermeld op de betalingsherinnering verstreken is zonder een betaling te ontvangen, dan heeft Roosenhoek Juridisch Advies het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat er voldaan is aan de betalingsverplichting.
9.5. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de Opdrachtgever wordt gelegd, de Opdrachtgever overlijdt, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

 

Artikel 10 – Gegevens en informatie
10.1. De Opdrachtgever verleent Roosenhoek Juridisch Advies alle gegevens die nodig zijn om de Overeenkomst zo goed mogelijk uit te voeren. Deze gegevens worden tijdig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze verstrekt. Wat hieronder wordt verstaan, wordt door Roosenhoek Juridisch Advies bepaald. Indien de Opdrachtgever niet aan deze verplichting voldoet, heeft Roosenhoek Juridisch Advies het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
10.2. De aangeleverde gegevens moeten juist, volledig en betrouwbaar zijn. Dit is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. Indien wegens gewijzigde omstandigheden de door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens niet meer juist, volledig of betrouwbaar zijn, dient de Opdrachtgever dit zo snel mogelijk aan Roosenhoek Juridisch Advies te melden. Daarnaast moeten de correcte gegevens zo snel mogelijk worden verstrekt.
10.3. Indien er door onvolledige, onbetrouwbare of onjuist aangeleverde gegevens schade ontstaat of extra kosten moeten worden gemaakt, komen deze extra kosten voor rekening van de Opdrachtgever.

 

Artikel 11 – Geheimhouding
11.1. Roosenhoek Juridisch Advies zal alle van de Opdrachtgever ontvangen vertrouwelijke informatie, indien dit van toepassing is, strikt geheim houden – ook na beëindiging van de Overeenkomst – en zal deze informatie gedurende de Overeenkomst enkel gebruiken ter nakoming van zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst en zonder deze informatie openbaar te maken.
11.2. Bovengenoemde bepaling vindt geen toepassing op informatie die op schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever door Roosenhoek Juridisch Advies openbaar wordt gemaakt en op informatie die zonder schending van een geheimhouding thans in het publieke domein bekend is.
11.3. Alle door de Opdrachtgever aan Roosenhoek Juridisch Advies verstrekte informatie, indien dit van toepassing is, blijft eigendom van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor het bewaren van deze informatie, tenzij anders is overeengekomen.
11.4. Roosenhoek Juridisch Advies bewaart alle gegevens zolang nodig is voor een redelijke uitvoering van de Overeenkomst. Door een wet, verordening, gerechtelijk bevel of een besluit van een overheidsinstantie kan een langere bewaartermijn vereist worden.
11.5. De Opdrachtgever kan Roosenhoek Juridisch Advies verzoeken om alle informatie, met betrekking tot de Opdrachtgever, die in het bezit is van Roosenhoek Juridisch Advies te verwijderen.
11.6. Voor de Opdrachtgever geldt eveneens een geheimhoudingsplicht. Voor alle als vertrouwelijk te kwalificeren informatie van Roosenhoek Juridisch Advies geldt voor de Opdrachtgever een geheimhoudingsplicht.
11.7. Overtreding van dit beding met betrekking tot geheimhouding door de Opdrachtgever maakt hem boeteplichtig jegens Roosenhoek Juridisch Advies. De dan, zonder nadere ingebrekestelling, dadelijk opeisbare boete bedraagt € 2.500,- per overtreding, zulks onverminderd het recht van Roosenhoek Juridisch Advies om vergoeding van eventueel door haar geleden schade als gevolg van de overtreding te vorderen. Dit alles zonder dat er enige gerechtelijke tussenkomst vereist is.
11.8. De geheimhoudingsverplichtingen in dit artikel gelden niet voor zover vertrouwelijke informatie openbaar is gemaakt, indien dit door een wet, verordening, gerechtelijke bevel of besluit van een overheidsinstantie geëist wordt. Openbaarmaking dient echter zoveel mogelijk beperkt te worden en Partijen stellen elkaar hiervan op de hoogte.

 

Artikel 12 – Intellectueel eigendom
12.1. Roosenhoek Juridisch Advies behoudt zich het auteursrecht voor opgemaakte teksten, documenten en andere geproduceerde materialen in de ruimste zin van het woord. Zonder schriftelijke toestemming mag de Opdrachtgever deze gegevens niet kopiëren, aan derden tonen of laten wijzigen.
12.2. De Opdrachtgever verkrijgt bij het sluiten van de Overeenkomst een in tijdsduur onbeperkte licentie voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken, die door Roosenhoek Juridisch Advies worden gemaakt in het kader van de Overeenkomst. Deze licentie zal slechts gelden indien de Opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen voldoet.
12.3. De afgegeven licentie geldt uitsluitend voor gebruik door de Opdrachtgever zelf. Gebruik door derden is uitdrukkelijk niet toegestaan.
12.4. Overtreding van dit beding met betrekking tot intellectueel eigendom door de Opdrachtgever maakt hem boeteplichtig jegens Roosenhoek Juridisch Advies. De dan, zonder nadere ingebrekestelling, dadelijk opeisbare boete bedraagt € 2.500,- per overtreding, zulks onverminderd het recht van Roosenhoek Juridisch Advies om vergoeding van eventueel door haar geleden schade als gevolg van de overtreding te vorderen. Dit alles zonder dat er enige gerechtelijke tussenkomst vereist is.

 

Artikel 13 – Aansprakelijkheid
13.1. Indien Roosenhoek Juridisch Advies aansprakelijk mocht zijn is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bepaalde in dit artikel.
13.2. Roosenhoek Juridisch Advies is in beginsel niet aansprakelijk voor door haar gemaakte fouten. Dit is slechts anders indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst en er sprake is van directe schade. Onder een toerekenbare tekortkoming wordt verstaan: schade welke het directe gevolg is van grove opzet of bewuste roekeloosheid van Roosenhoek Juridisch Advies of een van haar natuurlijke personen die werkzaam zijn bij Roosenhoek Juridisch Advies. De schade is beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoeding die de Opdrachtgever onder de Overeenkomst aan Roosenhoek Juridisch Advies verschuldigd is. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan € 1.000,-.

13.3. Roosenhoek Juridisch Advies is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminking dan wel verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie.
13.4. Het is voor de Opdrachtgever niet mogelijk middels een persoonlijke aansprakelijkheidsstelling op grond van art. 6:162 BW bestuurder(s) en iedereen die voor Roosenhoek Juridisch Advies werkzaam is of was aansprakelijk te stellen voor schade die ontstaan is bij of door de uitvoering van de Overeenkomst. Voor schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid kunnen deze personen echter wel aansprakelijk gesteld worden. Indien het gestelde in dit exoneratiebeding om welke reden dan ook niet van toepassing is, kunnen de personen genoemd in dit exoneratiebeding een beroep doen op art. 6:257 BW en kunnen zij derhalve gebruik maken van alle andere exoneratiebedingen genoemd in deze Algemene Voorwaarden.
13.5. Roosenhoek Juridisch Advies kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de schade te wijten is aan overmacht. Wat onder Overmacht wordt verstaan is opgenomen in artikel 14 van deze Algemene Voorwaarden.
13.6. De Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid van de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van de aan te dragen informatie. Indien schade ontstaan is door onjuist, onvolledig of onbetrouwbare gegevens welke verstrekt zijn door de Opdrachtgever dan is Roosenhoek Juridisch Advies niet aansprakelijk voor deze schade die in causaal verband staat met het verstrekken van onjuist, onvolledig of onbetrouwbare gegevens.
13.7. Derden kunnen Roosenhoek Juridisch Advies op geen enkele rechtsgrond aansprakelijk stellen.
13.8. De Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor het al dan niet opvolgen van door Roosenhoek Juridisch Advies geleverde adviezen.
13.9. Roosenhoek Juridisch Advies is nimmer aansprakelijk voor wijzigingen aangebracht door Opdrachtgever in een door Roosenhoek Juridisch Advies geleverd document.

 

Artikel 14 – Overmacht
14.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan – maar niet beperkt tot – storingen in de telecommunicatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, brand en overstromingen, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd. Dit alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding. Hetgeen door Roosenhoek Juridisch Advies reeds is gepresteerd, wordt dan naar rato in rekening gebracht.
14.2. Van overmacht is ook sprake indien redelijkerwijs van Roosenhoek Juridisch Advies niet gevergd kan worden, op basis van bijzondere omstandigheden van het geval, dat de uitvoering van de Overeenkomst verder wordt voortgezet.
14.3. Naast het bepaalde in voorgaande leden, is onder overmacht te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.

 

Artikel 15 – Klachten
15.1. Indien de Opdrachtgever een klacht heeft met betrekking tot de door Roosenhoek Juridisch Advies verrichtte Diensten en/of het daarmee samenhangende gefactureerde bedrag, dan dient deze klacht binnen dertig (30) Dagen na de factuurdatum of na ontdekking van het gebrek aan Roosenhoek Juridisch Advies Schriftelijk bekend te worden gemaakt.
15.2. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.
15.3. Roosenhoek Juridisch Advies stelt de Opdrachtgever op de hoogte op het moment dat de klacht ontvangen is. Vanaf dat moment zal Roosenhoek Juridisch Advies binnen zes (6) weken de klacht afhandelen.
15.4. Indien de Opdrachtgever een klacht niet binnen de daarvoor gestelde termijn aan Roosenhoek Juridisch Advies bekend maakt vervallen alle rechten hieromtrent voor de Opdrachtgever.

 

Artikel 16 – Geschillen en toepasselijk recht
16.1. Op Overeenkomsten tussen Roosenhoek Juridisch Advies en de Opdrachtgever waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
16.2. Indien er geschillen ontstaan tussen Roosenhoek Juridisch Advies en de Opdrachtgever zullen Partijen alles doen wat in hun macht ligt om het geschil zonder tussenkomst van de rechter op te lossen. Dit wordt gedaan overeenkomstig de klachtprocedure van artikel 15 van deze Algemene Voorwaarden.
16.3. Indien het geschil na het doorlopen van de klachtprocedure niet is opgelost, is uitsluitend de rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant bevoegd kennis te nemen van het geschil.

 

Artikel 17 – Overige bepalingen
17.1. Voor deze Algemene Voorwaarden geldt partiële nietigheid; indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig ofwel vernietigbaar is, tast dit slechts de desbetreffende bepaling aan en niet de gehele Overeenkomst. In dat geval zal de desbetreffende bepaling vervangen worden door een bepaling welke aansluit bij de oorsprong en strekking van het nietige, dan wel de vernietigbare bepaling.
17.2. Veranderingen in management of de rechtsvorm van Roosenhoek Juridisch Advies of de Opdrachtgever hebben geen invloed op de Overeenkomst of de daaruit voortvloeiende Overeenkomsten.
17.3. Roosenhoek Juridisch Advies behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
17.4. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) Dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website van Roosenhoek Juridisch Advies of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
17.5. Indien de Opdrachtgever een wijziging in deze Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe Algemene Voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Algemene voorwaarden Roosenhoek Juridisch Advies d.d. 23 juni 2022