Privacyverklaring

Roosenhoek Juridisch

Advies.

Privacyverklaring

Algemeen

Roosenhoek Juridisch Advies respecteert de privacy van haar klanten en de bezoekers van haar website, te weten www.roosenhoek.nl. Om volledig transparant naar onze klanten te communiceren heeft Roosenhoek Juridisch Advies een verwerkingsbeleid geformuleerd en geïmplementeerd met de betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Daarbij wordt in het bijzonder aandacht geschonken aan de rechten van betrokkenen, het toepassen van gegronde doeleinden en het beveiligen van persoonsgegevens. Bij vragen over deze privacyverklaring kunt u deze schriftelijk stellen aan de verwerkingsverantwoordelijke, te weten:

 

Roosenhoek Juridisch Advies

t.a.v. J.C.J. van Dijk

Vijfhuizenberg 46

4708 AL Roosendaal

+31 6 81698312

info@roosenhoek.nl

www.roosenhoek.nl

 

Welke gegevens verwerkt Roosenhoek Juridisch Advies?

Door gebruik te maken van onze diensten en website kan het voorkomen dat Roosenhoek Juridisch Advies persoonsgegevens van u verwerkt. Roosenhoek Juridisch Advies verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden verstrekt, bijvoorbeeld middels een van de formulieren op onze website. Roosenhoek Juridisch Advies kan een van de volgende gegevens gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • Voor- en achternaam klant;
 • Adresgegevens klant;
 • E-mailadres klant;
 • Bankgegevens klant;
 • Telefoonnummer klant;
 • IP-adres klant;
 • Audio-, foto- en videomateriaal van klant.

 

Met welk doel verwerkt Roosenhoek Juridisch Advies persoonsgegevens?

Roosenhoek Juridisch Advies zal persoonsgegevens verwerken voor een of meerdere doelen , namelijk:

 • het uitvoeren van de (digitale) dienstverlening van Roosenhoek Juridisch Advies;
 • het verzenden van nieuwsbrieven;
 • het schriftelijk, telefonisch en/of (digitaal) contact onderhouden tussen Roosenhoek Juridisch Advies en klant;
 • het informeren over wijzigingen van diensten en producten van Roosenhoek Juridisch Advies;
 • het verzenden van marketingmateriaal van Roosenhoek Juridisch Advies;
 • de facturatie en verificatie van betaling namens Roosenhoek Juridisch Advies.

 

Op welke grond verwerkt Roosenhoek Juridisch Advies persoonsgegevens?

Roosenhoek Juridisch Advies verwerkt geen persoonsgegevens zonder wettelijke of contractuele rechtsgrond. Daarnaast kan het voorkomen dat de verwerking van persoonsgegevens een noodzakelijke voorwaarde is om een overeenkomst tussen Roosenhoek Juridisch Advies en de klant te sluiten. Een betrokkene is altijd verplicht om voldoende en juiste gegevens aan te leveren, zodat Roosenhoek Juridisch Advies aan haar wettelijke en contractuele verplichtingen kan voldoen. Laat een betrokkene na om voldoende en juiste gegevens te verstrekken, dan kan dit mogelijk leiden tot schade bij Roosenhoek Juridisch Advies, welke voor rekening komt van de betrokkene.

 

Met welke ontvangers deelt Roosenhoek Juridisch Advies persoonsgegevens?

Roosenhoek Juridisch Advies verstrekt gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend delen met andere partijen, indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In sommige gevallen maakt Roosenhoek Juridisch Advies gebruik van derden om Roosenhoek Juridisch Advies te ondersteunen bij het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. Als deze derden in dit kader toegang tot persoonsgegevens krijgen, dan gebeurt dit alleen met partijen die zorgvuldig en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) persoonsgegevens verwerken. Roosenhoek Juridisch Advies geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan derden buiten de Europese Unie, tenzij voldoende waarborgen omtrent uw privacy – in overeenstemming met de AVG – worden verleend door de derde partij. Roosenhoek Juridisch Advies blijft jegens de betrokkenen verantwoordelijk voor alle verwerkingen.

 

Hoe lang bewaart Roosenhoek Juridisch Advies persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden voor langere tijd bewaard door Roosenhoek Juridisch Advies, maar nooit langer dan nodig is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden of op grond van een wettelijke plicht. In het bijzonder worden de audio-, foto- en videomaterialen, welke via de diensten van Roosenhoek Juridisch Advies worden verwerkt, binnen één (1) jaar verwijderd.

 

Hoe beveiligt Roosenhoek Juridisch Advies persoonsgegevens?

Roosenhoek Juridisch Advies neemt passende en technische beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Fysieke persoonsgegevens worden opgeslagen in een afgesloten ruimte met slechts beperkte toegang voor geautoriseerde medewerkers. Digitale persoonsgegevens worden altijd met een wachtwoord beveiligd. Bovendien worden persoonsgegevens die via de website van Roosenhoek Juridisch Advies worden verwerkt, beveiligd middels een SSL-certificaat.

 

Rechten betrokkenen

Onder de AVG heeft een betrokkene de volgende privacyrechten:

 • Recht op inzage persoonsgegevens;
 • Recht op rectificatie persoonsgegevens;
 • Recht op wijziging persoonsgegevens;
 • Recht op beperking verwerking persoonsgegevens;
 • Recht op bezwaar verwerking persoonsgegevens;
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid;
 • Recht op intrekking toestemming tot verwerking;

 

Voor meer informatie over uw privacyrechten verwijst Roosenhoek Juridisch Advies naar de webpagina van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Bij deze toezichthouder kan een betrokkene tevens terecht om een klacht in te dienen over de verwerking van persoonsgegevens door Roosenhoek Juridisch Advies.

 

Mocht u gebruik willen maken van een van uw privacyrechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, dan verzoekt Roosenhoek Juridisch Advies u om een e-mail te sturen naar info@roosenhoek.nl onder toezending van een kopie van uw identiteitsbewijs. Roosenhoek Juridisch Advies raadt u aan om hierbij de pasfoto, identiteitsbewijsnummer of Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar zijn gemaakt. Op die manier verwerkt Roosenhoek Juridisch Advies niet onnodig persoonsgegevens. We reageren zo snel mogelijk, maar maximaal binnen vier (4) weken, op uw verzoek.

 

Aanpassingen

Roosenhoek Juridisch Advies behoudt zich het recht om aanpassingen te doen aan deze privacyverklaring. Daartoe zal dit document in een nieuwe versie verschijnen op de website van Roosenhoek Juridisch Advies. Deze privacyverklaring is op 11 februari 2022 voor het laatst gewijzigd.